Sloučené modré M a červené W

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů, na základě kterých funguje web www.mojewebovka.cz.

I. Základní ustanovení

1) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (čili „GDPR”) je Mgr. Michal Kaczor, IČ: 07775911, sídlem Husinecká 2178, 390 02 Tábor (dále jen: „správce“).

2) Kontaktní údaje správce jsou email: info@michalkaczor.cz.

3) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo poptávky.

2) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, resp. fakturaci za poskytnuté služby.

III. Účel zpracování osobních údajů

1) Vyřízení Vaší zprávy, objednávky nebo poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávání jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

IV. Doba zpracování osobních údajů

1) Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

2) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Vaše práva

1) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po mně informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám,
  • požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u mne přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat výmaz osobních údajů – ten má však za následek ukončení jednání o smlouvě, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obraťte na mne nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VI. Závěrečná ustanovení

1) Odesláním zprávy či poptávky z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2) S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři. Tím rovněž potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a v celém rozsahu je přijímáte. 

V Táboře dne 1. února 2019